Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miastku, ul. Młodzieżowa 4a, 77-200 Miastko.
  • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@epomerania.pl
  • Pani/Pana dane osobowe, oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu niezbędnym w procesie realizacji obowiązków jednostki. Zwykle są to takie dane, które Państwo przekazaliście lub pozyskane z innego organu państwa polskiego na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. d, e oraz w wyjątkach f RODO.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, a ponadto firmy zewnętrzne świadczące nam usługi lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to koniecznie do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym określonych w przepisach prawa. Dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, bądź do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego są przechowywane w celach kontaktowych, udzielenia dostępu do elektronicznych narzędzi, obsługi kont i zamówień, subskrypcji założonych na stronie placówki lub celach handlowych, informacyjnych i marketingowych o ile wyrazili Państwo na to zgodę lub jest to wymagane przepisami prawa. Okres czasu przetwarzania jest wskazany przy udzielaniu przez Państwa takiej zgody. Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

mgr Beata Matuszkiewicz
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miastku