Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

OFERTA PORADNI

Dla dzieci i młodzieży:

– badania diagnostyczne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi,

– wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju u małych dzieci i niemowląt,

– ocena stopnia dojrzałości szkolnej,

– indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży,

– zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dla dzieci 5- i 6-letnich,

– opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym,

– konsultacje dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami funkcji percepcyjno-motorycznych,

– obserwacje kliniczne pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej,

– terapia zaburzeń integracji sensorycznej,

– diagnoza i terapia Biofeedback,

– pomoc psychologiczna,

– opieka logopedyczna,

– badania przesiewowe wzroku, słuchu dla dzieci od 6 r.ż.,

– badania predyspozycji zawodowych uczniów mających trudności w zaplanowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej,

– ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi,

– zajęcia warsztatowe wspomagające uczniów w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej,

– udostępnienie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia.

 

Dla rodziców:

– porady dotyczące pracy z dzieckiem z różnymi dysfunkcjami i na różnych etapach rozwojowych,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– „Szkoła dla Rodziców” – trening umiejętności wychowawczych.

 

Dla nauczycieli:

– konsultacje w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się,

– udostępnianie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia,

– szkolenia z zakresu prowadzenia orientacji zawodowej wśród uczniów,

– pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych,

– szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu tematyki dydaktycznej i wychowawczej,

– „grupa wsparcia” dla pedagogów i psychologów szkolnych.