Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

tel. (59) 857 0400/402, fax (59) 857 0400

e-mail: biuro@poradnia.miastko.com.pl


Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

ZADANIA PORADNI

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela pomocy również rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia realizuje wymienione zadania poprzez:

1) diagnozowanie,

2) opiniowanie,

3) działalność terapeutyczną,

4) prowadzenie grup wsparcia,

5) prowadzenie mediacji,

6) interwencję kryzysową,

7) działalność profilaktyczną,

8) poradnictwo,

9) konsultacje,

10) działalność informacyjno – szkoleniową.